Nkag siab totaub lub CDD

Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv (MPS) tabtom pib ua raws li Lub District Kev Tsim Kho Ntxaws (CDD) uas qhia tawm tias txojkev qhia ntawv zoo npaum li cas, kom sib npaug & ruaj khov rau cov tub kawm ntawv thoob lub district. Qhov uas hloov yog hais txog tej co tsev kawm ntawv yuav los ua ib lub tsev kawm ntawv zej zos lossis tsev kawm ntawv magnet, tau muab cov qib hloov, thiab tau muab cov ciaj ciam hloov tshiab uas yuav hloov tau cov uas tuaj kawm ntawv thiab cov uas yuav tau kev pab thauj mus mus los los thiab.

Thaum npaj qhov no, peb tau muab tej uas qhia txog cov tsev kawm ntawv district hloov mentsis lawm, xws li cov ua tuaj rau npe kawm & qhov uas qhia txog muaj leejtwg tuaj kawm rau lub xyoos 2021-22 uas xav tias yuav muaj tom ntej no. Peb kuj tau ntxiv ib lub ntsiab rau tej uas qhia txog cov tsev kawm ntawv txog tej uas peb xav tias txawv ntawm cov xyoos dhau los no.

Cov lus kheev nug:

Tej uas lub CDD ua yuav ua rau ib lub tsev kawm ntawv hloov txawv ntawm ib lub. Peb kuj tau ntxiv ib lub ntsiab rau tej uas qhia txog cov tsev kawm ntawv district uas piav tias CDD yuav muab hloov li cas. Koj kuj mus saib tau https://mpls.k12.mn.us/hmoob kom paub ntxiv lossis mus tiv tauj pab Student Placement Services kom tau kev taw qhia ntawm sps.deparatment@mpls.k12.mn.us. for guidance.

schoolchildren-cdc-UqTrGSohyCs-unsplash
schoolchildren-2-cdc-_fTNVaFbMdo-unsplash
schoolchildren-3-cdc-8LITuYkZRIo-unsplash