Cov tsev kawm ntawv no yog ua cov ntaus thawj hauv lub nroog no uas pub rau txhua tus menyuam—txawm lawv yog yam neeg twg—ib txojkev kawm ntawv zoo heev. Daim uas qhia cov tsev kawm ntawv no yog los ntawm Minnesota Comprehensive Assessments, lossis “MCAs”—peb lub xeev lub twj los ntsuam xyuas seb cov tsev kawm ntawv qhia ntawv rau cov menyuam zoo npaum li cas.

Cov uas yog cov pluag uas tuaj kawm ntawv ntawm cov tsev kawm ntawv no tseem kawm tau ntawv keej dua thaum muab piv rau tagnrho cov uas kawm hauv Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv &/lossis tseem kawm tau ntawv sai dua lawv thiab. Cov uas yog cov pluag uas tuaj kawm ntawv ntawm cov high school uas hloov tau qhov uas xav tias ua tsis tau no hajyam yog cov uas kawm tiav thiab yuav mus kawm qib siab dua lawv cov npoj thiab.

changing the odds schools

Cov tsim kevcai, cov pab tawm suab & cov qhia ntawv mus saib MCAs kom nkag siab totaub seb cov tub kawm ntawv, tagnrho, ho kawm tau raws li lub xeev cov qauv rau cov qib kawm li cas & peb yuav ua li cas thiaj pab tau cov uas poob-qab-tshaj plaws hauv tebchaws meskas “los kawm kom cuag” lwm cov.

Rau qhov lub xeev Minnesota tsis ua qhov MCA rau lub caij nplooj hlav rau xyoo 2020—vim muaj COVID-19—peb muab cov award uas hloov tau qhov uas xav tias hloov tsis tau rau lub xyoo no rau cov tsev kawm ntawv elementary thiab middle school qub raws li lub xyoo 2020-21 school finder edition.

Lus Pab Qhia: Thaum koj mus saib xyuas tej uas qhia txog cov tsev kawm ntawv & mus ncig xyuas cov tsev kawm ntawv, nug seb cov menyuam uas zoo li koj tus ho kawm tau ntawv li cas & muab piv rau lwm cov menyuam uas yog lwm yam neeg uas kawm tom tib lub tsev kawm ntawv ntawd tias lawv kawm tau li cas thiab.