MinneapolisSchoolFinder.org muaj XXX ntawm tej uas qhia txog cov tsev kawm ntawv thoob lub nroog Minneapolis. Yuav qhia tsis tas txhua yam txog ib lub tsev kawm ntawv rau ib nplooj, qhia mentsis xwb—yuav pab koj pib nrhiav kom tau lub tsev kawm ntawv uas koj nyiam.

Hauv qab no yog daim qauv qhia qib K-8 ntawm tsev kawm ntawv tus qauv thiab tus qauv ntawm cov tsev kawm ntawv qib siab. Txheeb xyuas txhua qhov kom pom qhov chaw uas koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv tseem ceeb.

Saib cov vis dis aus no kom paub txog qhov chaw koj tuaj yeem nrhiav cov ncauj lus tseem ceeb ntawm Minneapolis Lub Chaw Nrhiav Tsev Kawm Ntawv.

Muab koj tus cursor los tso rau saum qhov uas qhia txog ib lub tsev kawm ntawv koj thiaj paub ntxiv!

K-8 Daim Qauv Qhia Txog Tsev Kawm Ntawv

Nyob Qhov Twg

Lub tsev kawm ntawv nyob rau qhovtwg hauv lub nroog

Tej uas Tseem Ceeb

Tej uas Tseem Ceeb Xws li cov program qhia ntawv, lwm yam kev kawm, kev thauj mus mus los los & yuav rau npe li cas. Peb kuj tau ntxiv ib lub ntsiab rau tej uas qhia txog cov tsev kawm ntawv MPS uas piav tias CDD yuav muab hloov li cas.

Cov program ua ntej/tom qab kawm ntawv tas

AM = cov program ua ntej pib kawm ntawv

PM = cov program tom qab kawm ntawv tas

Qhia txog cov Tub Kawm Ntawv

Leejtwg yog cov tuaj kawm—qhia raws li cov haiv neeg

Rau Npe Kawm

Cov tuaj kawm coob npaum li cas

Cov Awards

Great MN Cov Tsev Kawm Ntawv “Hloov tau qhov uas xav tias ua tsis tau”
Star Tribune “Beating the odds”
MDE “High–quality charter school”

Qhia tau zoo npaum li cas*

Ua Tau Zoo =% ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm raws qib (muab xam tagnrho rau cov kawm leb & nyeem ntawv)

Kawm tau mus = % ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm tau sai dua li 1 xyoos ua ntej (muab xam tagnrho rau cov kawm leb & nyeem ntawv)

Cov xibhwb uas yog lwm haiv neeg

Cov xibhwb uas tsis suav tias lawv yog neeg dawb—MPS average = X% cov xibhwb uas yog lwm haiv neeg

9-12 Cov Qauv Qhia Txog Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab

Nyob Qhov Twg

Lub tsev kawm ntawv nyob rau qhovtwg hauv lub nroog

Tej uas Tseem Ceeb

Tej uas Tseem Ceeb Xws li cov program qhia ntawv, lwm yam kev kawm, kev thauj mus mus los los & yuav rau npe li cas. Peb kuj tau ntxiv ib lub ntsiab rau tej uas qhia txog cov tsev kawm ntawv MPS uas piav tias CDD yuav muab hloov li cas.

Cov Awards

Great MN Schools "Changing the odds"

Star Tribune “Beating the odds”

MDE “High–quality charter school”

Qhia tau zoo npaum li cas*

Ua Tau Zoo =% ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm raws qib (muab xam tagnrho rau cov kawm leb & nyeem ntawv)

Kawm tau mus = % ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm tau sai dua li 1 xyoos ua ntej (muab xam tagnrho rau cov kawm leb & nyeem ntawv)

ACT = average score on standardized test measuring college readiness

Qhia tau zoo npaum li cas*

Ua Tau Zoo =% ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm raws qib (muab xam tagnrho rau cov kawm leb & nyeem ntawv)

Kawm tau mus = % ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm tau sai dua li 1 xyoos ua ntej (muab xam tagnrho rau cov kawm leb & nyeem ntawv)

ACT = average score on standardized test measuring college readiness

Qhia txog cov Tub Kawm Ntawv

Leejtwg yog cov tuaj kawm—qhia raws li cov haiv neeg

Rau Npe Kawm

Cov tuaj kawm coob npaum li cas

Cov xibhwb uas yog lwm haiv neeg

Cov xibhwb uas tsis suav tias lawv yog neeg dawb—MPS average = X% cov xibhwb uas yog lwm haiv neeg

*Vim Minnesota tsis ua qhov MCA rau lub caij nplooj hlav rau xyoo 2020--rau qhov muaj COVID-19-- tej uas qhia txog seb ua tau zoo li cas & mus li cas lawm tsuas yog cov qub uas muaj rau xyoo 2018-19 xwb.