Ua kom tau kawm ntawv sib txuas zus tag nrho lub caij ntuj sov!

Hauv qab no koj yuav nrhiav tau cov peev txheej hauv zej zog thiab cov peev txheej virtual (hu sib pom hauv xov tooj) los pab koj ua kom tau kawm ntawv kom zoo tag nrho lub caij ntuj sov. Nov yog qee cov lus qhia tseem ceeb los ntawm peb cov neeg koom tes, Learning Heroes, txog seb koj yuav ua li cas thiaj tuaj yeem los mus nrhiav tau cov kev txhawb pab rau lub caij ntuj sov uas zoo tshaj plaws rau koj tus me nyuam!

1. Tshuaj Xyuas Cov Qauv Tes Tseem Ceeb

Ua ntej lub tsev kawm ntawv yuav kaw, nug tus kws qhia ntawv uas muaj cov qauv tes tshwj xeeb uas yog yam tseem ceeb tshaj plaws rau koj tus me nyuam uas yuav tau los mus kawm thaum lub caij ntuj sov. Koj kuj tseem yuav tuaj yeem siv Readiness Check los mus saib kom paub tias koj tus me nyuam tab tom kawm txog tus qauv tes ua lej raws qib kawm thiab txuas mus rau cov peev txheej kev kawm ntawv uas muaj kev lom zem, siv yooj yim los pab koj tus me nyuam xyaum cov qauv tes no txhua hnub. Siv Qhov Cuab Yeej Kev Npaj Phiaj Xwm ntawm Niam Txiv-Tus Kws Qhia Ntawv rau Lub Caij Sov no los mus pib.

2. Rov txuas nrog yam uas tseem ceeb

Leej twg yog tus uas koj tus me nyuam hnov zoo siab tshaj plaws uas tau nyob nrog? Yam uas koj tus me nyuam nyiam yog dab tsi? Yam uas ua rau lawv muaj txoj kev ntseeg yog dab tsi? Tshawb nrhiav thiab muab coj los kawm nyob rau lub caij ntuj sov no. Qhov no yuav pab txhawb kom koj tus me nyuam muaj siab kawm. Piv txwv li, txhawm rau tsim tus qauv tes rau kev sib txuas lus, ces yaum kom koj tus me nyuam thiab lawv cov phooj ywg los mus "sau ntawv thiab muab los sib qhia" txhawm rau los mus sib qhia yam uas lawv txhua tus tsis tau paub.

3. Kev qhia txog kev nce qib

Qhia yam uas koj pom txog koj tus me nyuam txoj kev nce qib rau cov neeg qhia ntawv, tus thawj coj kev kawm ntawv rau lub caij ntuj sov thiab cov kws qhia ntawv tshiab thaum lub caij nplooj zeeg. Piv txwv li, "kuv tus me nyuam kawm qib 4 xav tau kev txhawb pab txog cov lus uas siv rau kev tshooj lej (multiplication) thiab kev faib lej (division)." Koj yog tus paub koj tus me nyuam zoo tshaj plaws. Cov kws qhia ntawv yuav xav tau koj cov lus qhia thiab cov lus nug. Siv Qhov Cuab Yeej Kev Npaj Phiaj Xwm ntawm Niam Txiv-Tus Kws Qhia Ntawv los mus sau yam uas koj pom txog koj tus me nyuam nyob rau lub caij ntuj sov no. Lus qhia: Koj tsis tas yuav tos kom txog cov rooj sib tham thaum lub caij nplooj zeeg es mam li sib cuag nrog tus kws qhia.

Koj tus me nyuam kawm qib twg?

Theem Pib / Tsev Kawm Theem Nrab (K-8)

Tsev Kawm Theem Siab (9-12)

Yam uas haum rau koj yim neeg tshaj plaws yog dab tsi?

Txhawb pab virtual (hu sib pom hauv xov tooj)

Txhawb pab tim ntsej tim muag

Txhawb nqa thiab chaw pw hav zoov

Camp Kinda Camp Kinda yog ib qho kev paub txog kev kawm ntawv uas muaj kev tshawb xyuas uas tsim los ua kom cov me nyuam muaj hnub nyoog 3-13 xyoo koom nrog, xav paub, thiab muaj kev lom zem txawm tias lawv txawm khuam rau tom tsev lawm los xij. Nws zoo thooj xws nkaus li kev mus teeb khaib rau lub caij ntuj sov (mes ntsis).

Learning Tools - Cov peev txheej rau kev kawm online los ntawm cov koom haum uas ntseeg siab tau los pab kom koj tus me nyuam kawm kom tiav tom tsev kawm. Xaiv koj tus me nyuam qib kawm thiab hom ntawv kawm kom nrhiav pom cov peev txheej pub dawb uas zoo tshaj plaws uas muaj nyob rau hauv is taws nem!

The Scholar Squad - Cov cuab yim neeg yuav tau txais kev sib sab laj yam ib toj ib nrog tus kws qhia ntawv/tus kws qhia uas muaj kev paub ntau txhawm rau los mus tshuaj xyuas koj tus me nyuam txoj kev nce qib thiab kawm paub txog cov kev nqis tes cuam tshuam uas muaj pov thawj, teb cov lus nug txog koj tus me nyuam txoj kev txhim kho kev paub ntaub paub ntawv, thiab tau txais kev pab nrhiav cov kev txhawb pab ntau ntxiv uas tej zaum yuav pab tau, suav nrog cov kev qhia ntawv virtual txog Kev Nyeem Ntawv/Kev Ua Lej thiab cov qav num kev qhia ntawv uas koj tuaj yeem yuav ua tau nyob hauv tsev los mus txhawb pab kev kawm.

Way to Grow - Kev Tu me nyuam kom rau siab kawm ntawv! Way to Grow nyob ntawm no los mus pab koj ua kom koj cov me nyuam npaj kom txhij mus kawm ntawv thiab kawm kom tiav hauv tsev kawm. Lawv cov khoo kas tuaj mus ntsib tom tsev yuav pab cov cuab yim neeg ua ntej yug tus me nyuam mus txog ntua thaum tus me nyuam kawm txog qib peb. Yuav muab txhua yim neeg txis nrog ib Tus Kws Cob Qhia Tsev Neeg (Family Educator) thiab tau txais kev pab txhawb yam ib toj ib los ntawm kev tuaj mus ntsib tom tsev uas yog hu sib pom hauv xov tooj.

Hais txog rau cov me nyuam mos liab nyuam qhuav yug mus txog rau thaum muaj tsib xyoos, lawv siv cov kev qhia ntawv uas muaj pov thawj thiab muab cov qav num los mus txhawb nqa kev txhim kho, kev loj hlob, thiab kev npaj txhij mus kawm ntawv nrog rau txhua lub hom phiaj tshwj xeeb uas niam thiab txiv muaj rau lawv tus kheej, lawv tej me nyuam los sis lawv yim neeg! Lawv cov me nyuam kawm ntawv theem pib yuav tau txais kev txhawb pab txhim kho tus qauv tes nyeem ntawv, kev nyeem kom nkag siab thiab kev sau ntawv. Koj tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog peb cov khoo kas tau hauv online ntawm waytogrow.org/enroll los sis hu rau 612-874-4740.

Txhawb pab tim ntsej tim muag

Summer Scholars Qhov no yuav tsis yog lub tsev kawm rau lub caij ntuj sov nkaus xwb. Nws yog ib qho kev paub rau lub caij ntuj sov uas muaj zoo tswv yim tshiab, zoo siv uas yuav ua rau koj tus me nyuam los mus ntoj ncig lub ntiaj teb uas tuaj yeem ua tau tag nrho hauv chav kawm thiab nyob rau chav kawm sab nrauv tib si. Nws yuav tsis hnov zoo li yog kev kawm vim lawv yuav tsim lawv tus kheej txoj kev taug, tsim cov tswv yim tshiab, thiab pom txog qhov nuj nqis ntawm txhua yam uas lawv tsim. Tag nrho thaum lub sij hawm uas tab tom tshawb nrhiav txoj kev taug uas tsis muaj xaus los mus cuag phooj cuag ywg thiab yam lawv nyiam.

Community Education Youth Summer Programming - Cov Khoo Kas Rau Cov Me Nyuam Hluas thiab Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog zoo siab yuav muab cov kev paub tshiab rau me nyuam hluas thaum lub caij ntuj sov no uas yog muab kev kawm ntxiv, tsim kom muaj qauv tes, kev nkag siab txog lub zej zog, kev kawm paub txog fab zej tsoom thiab fab kev xav, thiab cov hwv tsam los mus ua si lom zem! Nrhiav peb cov kev xaiv qhia ntawv tim ntsej tim muag uas yog pub dawb los sis tus nqi qis, , thoob plaws Minneapolis. Kho cov caij nyoog kom raws li qhov koj xav tau suav nrog cov chav kawm thawm hnub, kawm yav sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj hauv ib lub lim tiam mus txog li yim lub lim tiam pib txij Lub Rau Hli Ntuj.

Summer Activities at the YMCA - Tshawb nrhiav Cov Qav Num thiab Cov Khoo Kas Rau Lub Caij Ntuj Sov Y nyob rau hauv ntau tshaj 60 cheeb tsam hauv lub nroog. Cov kev kawm rau lub caij ntuj sov yuav tuaj yeem xaiv tau peb-, plaub-, thiab tsib-hnub. YMCA kuj tseem muaj kev mus teeb khaib lub caij ntuj sov thiab lwm cov qav num tshwj xeeb thiab. Muaj qee yam kev lom zem rau txhua tus.

YMCA Summer Camps - Kev mus teeb khaib rau ntawm Y yuav qhia ib yam: lawv yuav hais txog kev tshawb nrhiav. Cov me nyuam yaus, cov tub ntxhais hluas thiab cov cuab yim neeg muaj lub hwv tsam los mus ntoj ncig hav zoov hav tsuag, nrhiav cov txuj ci tshiab, sim ua cov qav num tshiab, tau txais kev ywj pheej, thiab cog kev phooj ywg zoo thiab ua ib qho chaw nco. Lawv yuav pab qhia kev txhim kho kev coj cwj pwm zoo los ntawm yam uas peb muab saib rau nqi tseem ceeb xws li: Kev Sib Saib Sib Xyuas, Kev Coj Ncaj Ncees, Kev Sib Huab Hwm, Kev Lav Ris thiab Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag.

Yam uas haum rau koj yim neeg tshaj plaws yog dab tsi?

Txhawb pab virtual (hu sib pom hauv xov tooj)

Txhawb pab tim ntsej tim muag

Txhawb pab virtual (hu sib pom hauv xov tooj)

Juxtaposition Arts - JXTA, muab kev saib siab rau kev kawm los ntawm kev nqis tes ua vim lawv paub tias cov kws kos duab hluas yuav kawm thiab loj hlob hauv lawv txoj kev muaj peev xwm tseem ceeb los ntawm cov kev paub dhau los. Lawv muab qhov chaw muaj kev nyab xeeb, muab kev cob qhia, kev sib cuag yam muaj kev txawj ntse thiab muaj zoo tswv yim, nrog rau muaj cov cuab yeej rau cov tub ntxhais hluas los xyaum tej yam qauv tes tseem ceeb rau kev hloov lawv lub zoo tswv yim tsim los mus kos ua duab uas muaj tseeb thiab tawm qauv rau cov khoom tsim. Muaj qee cov kev xaiv virtual.

Txhawb pab tim ntsej tim muag

MPS Credit Academy - Credit Academy muab lub hwv tsam rau cov tub ntxhais kawm los mus txhim kho cov qhab nias uas lawv poob thaum kawm tsev kawm ntawv theem siab yam muaj kev lom zem, ntev luv tau thiab xaiv tau Cov kws qhia ntawv muab lub hwv tsam tshwj xeem thiab muaj zoo tswv yim tshiab rau cov tub ntxhais kawm kom loj hlob thiab kawm paub tag nrho lub caij ntuj sov. Muaj ob txoj kev rau koj xaiv tau: FlexCredit Academy los sis Credit Recovery. (Cov tub ntxhais kawm yuav tsum tsim nyog los mus koom rau. Thov hu rau tus kws sab laj hauv lub tsev kawm ntawv hais txog cov lus qhia paub ntau ntxiv.)

Community Education Youth Summer Programming - Cov Khoo Kas Rau Cov Me Nyuam Hluas thiab Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog zoo siab yuav muab cov kev paub tshiab rau me nyuam hluas thaum lub caij ntuj sov no uas yog muab kev kawm ntxiv, tsim kom muaj qauv tes, kev nkag siab txog lub zej zog, kev kawm paub txog fab zej tsoom thiab fab kev xav, thiab cov hwv tsam los mus ua si lom zem! Nrhiav peb cov kev xaiv qhia ntawv tim ntsej tim muag uas yog pub dawb los sis tus nqi qis, , thoob plaws Minneapolis. Kho cov caij nyoog kom raws li qhov koj xav tau suav nrog cov chav kawm thawm hnub, kawm yav sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj hauv ib lub lim tiam mus txog li yim lub lim tiam pib txij Lub Rau Hli Ntuj.

YMCA Summer Camps - Kev mus teeb khaib rau ntawm Y yuav qhia ib yam: lawv yuav hais txog kev tshawb nrhiav. Cov me nyuam yaus, cov tub ntxhais hluas thiab cov cuab yim neeg muaj lub hwv tsam los mus ntoj ncig hav zoov hav tsuag, nrhiav cov txuj ci tshiab, sim ua cov qav num tshiab, tau txais kev ywj pheej, thiab cog kev phooj ywg zoo thiab ua ib qho chaw nco. Lawv yuav pab qhia kev txhim kho kev coj cwj pwm zoo los ntawm yam uas peb muab saib rau nqi tseem ceeb xws li: Kev Sib Saib Sib Xyuas, Kev Coj Ncaj Ncees, Kev Sib Huab Hwm, Kev Lav Ris thiab Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag.

Juxtaposition Arts - JXTA places a high value on learning by doing because they know young artists learn and grow in their core competencies through experiences. They provide a safe space, mentorship, professional and creative connections, as well as tools for young people to practice the critical skill of turning their creative ideas into fully-realized art and design products. Some virtual options available.

Minneapolis Youth Works - Pab cov me nyuam hluas thiab cov tub ntxhais hluas kawm paub txog lub neej kev kawm thiab cov qauv tes ua hauj lwm, xaiv txoj kev taug rau kev ua hauj lwm, thiab tau txais ib txog hauj lwm zoo.

Teen Teamworks - Teen Teamworks pab cov me nyuam hluas thiab cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 14-24 kom tau txais cov qauv tes ua hauj lwm thiab txoj kev xav los ntawm kev ua hauj lwm thiab kev cob qhia hauv lub khoo kas MPRB uas yog nqis tes ua kiag Cov tub ntxhais hluas tau txais kev cob qhia xyaum ua kiag hauj lwm tiag-tiag yam muaj kev saib xyuas, kev kawm txog kev npaj kom txhij rau kev ua hauj lwm, kev pab cuam fab kev kawm ntawv, thiab tau lav nyiaj ua hauj lwm ib zaug nyob rau txhua ob lub lim tiam.

Walker Art Center High School Teen Paid Summer Intern Program - Kev mus teeb khaib thaum Lub Caij Ntuj Sov Uas Yuav Tau Them Nyiaj rau Cov Tub Ntxhais Kawm Xyoo Ob, Cov Kawm Xyoo Peb thiab Cov Kawm Xyoo Kawg. Kawm paub txog kev ua hauj lwm ntawm lub tsev khaws puav pheej, ntsib cov kws kos duab thiab xyaum kos duab. Koj tsis tas yuav yog ib tug kws kos duab, tsuas yog koj muaj lub siab nyiam los mus kawm txog kev kos duab nkaus xwb.

If you run summer programming in Minneapolis, please contact Rosie Lais at for inclusion on this list.